Δωρεάν εργαστήρια γνωριμίας με την Ρομποτική!

Επιλέξτε παρακάτω το εργαστήριο γνωριμίας με βάση την ηλικία του παιδιού σας. «Η...
Μάθε περισσότερα
Ο δικτυακός τόπος www.robotakia.gr , ανήκει στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Robotakia μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο Robotakia, η οποία εδρεύει στον δήμο Γλυφάδας Αττικής. Ο δικτυακός τόπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Η επιχείρηση προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.robotakia.gr με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και συναινεί στην εφαρμογή τους. Το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εγγραφή χρήστη στο site Ο χρήστης, κατά την εγγραφή του στο www.robotakia.gr , υποχρεούται να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα κλπ). Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψεύτικα στοιχεία, το www.robotakia.gr , διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χρήστη ή/και να μην εκτελέσει αντίστοιχο αίτημα του χρήστη ή/και εγγραφή, χωρίς καμία προειδοποίηση προς αυτόν. Τιμοκατάλογοι Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων είναι τελικές, και συμπεριλαμβάνουν τυχόν φόρους. Το www.robotakia.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Άλλες Συνδέσεις (links) Το www.robotakia.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.robotakia.gr για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών. Ευθύνη των Μερών Ο χρήστης του www.robotakia.gr , ευθύνεται απέναντι στο www.robotakia.gr και τους συνεργάτες του από την χρήση των υπηρεσιών του www.robotakia.gr με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.robotakia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.robotakia.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το www.robotakia.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει με την προβολή περιγραφών, φωτογραφιών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Δικαιώματα του www.robotakia.gr Το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.robotakia.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Επίσης το www.robotakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εφαρμοστέο Δίκαιο Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.robotakia.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Τελικές Διατάξεις Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.robotakia.gr .